Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: “Szabályzat”) célja, hogy a Modamo Kft
(székhely:Szombathely 9700 Festetics u. 1. ; elektronikus levelezési cím: mail@modamo.hu ,
adószám: 12707443-2-18 ; továbbiakban: “Adatkezelő”) oldalon elérhető honlapján tárolt adatok
kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval
kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Fogalmak:

adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet,
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is,
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges,
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,
megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának
és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti
tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a
bűnügyi személyes adat,
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok
megadása az adatkezelő részére személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: “Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt
– közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:

Személyes adat akkor kezelhető, ha
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete elrendeli.
Az érintett megrendelő regisztrációja során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő
azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a 2001. évi CVIII. Tv. szerint,
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó
ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett
hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak
kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából
általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak
kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a Modamo Kft.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az
adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az
adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által
meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,
törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása
során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi
döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései
szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az
adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:

név, telefonszám, e-mail cím, web cím, posta cím, számlázási adatok, rendelési adatok .
A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből
származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a ellenérték
meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken
felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe
vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is
kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.
Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően
és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása
hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett
tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az igénybe
vevő megtilthassa.

Az igénybe vevő regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval együttműködő más
szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató átadja mindazon célra, amely
célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga
valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.
Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli. A
szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely
adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges
adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a
szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük “kötelező”
jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az
adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése
nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem
megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

A szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes
hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató, és szolgáltatóval együtt működő más
szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a részére. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás
és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a
jogszabály által előírt, meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törli a szolgáltató, és részére
elektronikus hirdetést a továbbiakban nem küld. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető
tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az
elektronikus hirdetések információs társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő
küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink esetében ügyfeleink számára bizonyos
időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb.
Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár
korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán
keresztül, ahogy a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezték.

A regisztrációval az igénybe vevő, mint megrendelő elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési
szabályait megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a
regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának
látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész
területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos
gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a
személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül
értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz
hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő
kezeléséhez.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes
azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve
azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem
kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel
kapcsolat természetes személlyel.

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk
össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző
forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a
megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük
meg.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes
adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért
és rendelkezésre álló információkat.

Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges
lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati
kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline
adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.
Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt szolgáltatást,
ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat.
Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak
abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető
formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen
felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek
hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Érintettek jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és
belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés
érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy
mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás
megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost
évente értesíti.

A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha:
kezelése jogellenes,
az érintett kéri,
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt,
azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő
köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az
adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül –
bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Szabályozás személyes adatokat érintő incidens esetére:

1. Meg kell állapítani az incidens tényét.
2. Értesíteni kell az illetékes hatóságot.
3. Jegyzőkönyvet kell felvenni a vélhetően érintett adatokról, különös tekintettel az érintett
adatokra, érintettség folyamatára és az incidenst előidéző okokra.
4. Azonnali és hosszú távú akciótervet kell kidolgozni a hasonló incidensek elkerülésére.
5. Foganatosítani kell az akciótervben meghatározott intézkedéseket.
6. Az intézkedések lezárásaként meg kell vizsgálni az intézkedések hatékonyságát hasonló
incidens esetére.

A szabályozatlan kérdések vagy események esetén a fő szempont minden esetben a személyes
adatok védelme kell legyen.

Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot minden munkavállalónknak ismernie kell, ezek
megsértése / megszegése fegyelmi eljárást von maga után, szélsőséges esetben rendkívüli
felmondással jár.

Szombathely 2018. 05. 02.
Modamo Kft