ÁSZF

Az oldalon található dokumentumok sorrendben:

  1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  2. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
  3. JOGI NYILATKOZAT ( SZERZŐI JOG )

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MODAMO Kft.  mint szállító
Cím: 9700.Szombathely Festetics u.1.
Cégjegyzékszám: 18-09-104808
Adószám : 12707443-2-18
EU Adószám: HU12707443
Bank: OTP Bank, 9700 Szombathely Fő tér 3
SWIFT (BIC) : OTPVHUHB
EUR : HU78 1176347124932886 , ( 11763471-24932886-00000000 )
HUF : HU26 1174700629900064 , ( 11747006-29900064-00000000 )

1. Általános elfogadó nyilatkozat

A megrendelő megrendelésének elküldésével elfogadta a Huber+Suhner AG. és a Modamo Kft Általános Szerződési Feltételeit ( melyek közül a Huber+Suhner AG. szerződési feltételei az irányadóak ) és kötelezettséget vállal azok betartására, a megrendelés szerződésként köti a megrendelőt, a megrendelés elfogadása – visszaigazolása – szerződésként köti a szállítót.

2. Meghatározások

Az ÁSZF–ben szereplő meghatározásokat az alábbiak szerint kell értelmezni:

Megrendelés

A Szállító árajánlata alapján a megrendelő által írásban megküldött megrendelése.

Eseti megrendelés:  

Célja:

Egyszeri megrendelői igény kielégítése.

Időtartama:

A megrendeléstől a szállítás teljesítéséig tart

Árgarancia:

A megrendelés visszaigazolása szerint

Lehívás:

Egyszeri ill. rész szállítással.
Keretrendelés:  

Célja:

Egy bizonyos időtartamban felmerülő megrendelői igény kielégítése

Időtartama:

Megrendelő és a Szállító által meghatározott időtartam

Árgarancia:

A szerződés időtartamára érvényes

Lehívás:

Nem szükséges a szállítás előre meghatározott időpontokban történik
Raktár rendelés:  

Célja:

Folyamatos megrendelői igény kielégítése

Időtartama:

A megrendelő ill. szállító által előre meghatározott időtartamig,
vagy a raktár rendelés felmondásáig.
A megrendelő a szerződés felmondással egy időben köteles a számára fenntartott raktárkészletet maradéktalanul lehívni, ill. átvenni.

Árgarancia:

Ebben a megrendelési konstrukcióban nem adunk árgaranciát.

Lehívás:

A raktáron tartott termékek kiszállítása lehívás alapján.

3. Megrendelés lemondása / módosítása / átütemezése

A megrendelést bármely fél kizárólag írásban mondhatja le, módosíthatja  illetve ütemezheti át.
Minden esetben egyéni elbírálás alá esik.
A megrendelés lemondására, módosítására illetve átütemezésére a szállítást megelőző 7 munkanapban nincs lehetőség.
A megrendelés lemondására, módosítására illetve átütemezésére a szállítást megelőző 2-4 hétben feltételesen ( lemondási költség ellenében ) van lehetőség.

4. Szállítás

A Szállító vállalja, hogy a Megrendelés alapján a megrendelt árut a megadott telephelyekre kiszállítja.
A raktárról szállított kábeldobok esetén a megrendelt mennyiségtől való 10% alatti eltérés gyártói oldalról, gyártástechnológiai szempontból lehetséges és megengedett.
A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt árukat megvásárolja az ÁSZF.-ben előírt feltételek szerint.

5. Hibás termékek, hibás szállítás:

A Modamo Kft.-t a nem saját hibája által bekövetkezett hibás szállításért felelősség nem terheli, sem a közvetlen sem a közvetett károkért anyagi felelősséggel nem tartozik, ill. felelősségre nem vonható.
Amennyiben a megrendelés alapján leszállított áru hibás, azt a Szállító köteles térítésmentesen kicserélni.
A raktárról szállított kábeldobok esetén a megrendelt mennyiségtől való 10% alatti eltérés gyártói oldalról nem minősül hibás szállításnak.

6. Késedelmes Fizetés:

A Megrendelő késedelmes pénzügyi teljesítése esetén a Szállító jogosult a mindenkori jegy-banki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamatot a nem vagy késedelmesen megfizetett összeg(ek) után, annak esedékességétől a fizetésre kötelezett Fél általi kiegyenlítés napjáig kell számítani.

7. Csomagolás:

A Szállítónak az árut eredeti, vagy olyan csomagolásban kell szállítania, amely a rendeltetési helyre történő szállítása során megakadályozza annak sérülését, vagy állag-romlását.

8. Szavatosság

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa forgalmazott termékek eredeti gyártásúak.
Kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a szállításra kerülő termékek kizárólagos tulajdonában vannak, továbbá per-, teher és igénymentesek.

9. Vis major

A Szállító mentesül szerződéses kötelezettsége alól, ha a teljes, vagy részleges nem-teljesítés vis major következménye.
Jelen szerződés szerint a következő esetek tekintendők különösen vis majornak:
– háború,
– természeti katasztrófák,
– egyéb előre nem látható körülmények, melyek mindkét fél akaratától függetlenek és az érintett fél reális, fokozott gondossággal végzett erőfeszítése esetén is elháríthatatlanok.
A Szállítónál bekövetkező sztrájk és munkáskizárás nem tekinthető vis majornak.
Vis major esetén a visszaigazolásban ill. a megrendelésben előírt szállítási határidők meghosszabbodnak az esemény és következményei időtartamával.

10. Viták rendezése

A Megrendelő és a Szállító mindent elkövet, hogy a keret- és az eseti megrendelés keretén belül vagy azzal kapcsolatban köztük felmerülő nézeteltérést, vagy vitát közvetlen és kötetlen formában zajló tárgyalások útján békés úton rendezzék.
Ha a tárgyalások 15 napon belül nem vezetnek eredményre, akkor a Szombathelyi Bíróság, illetékes eljárni a vita rendezésében a Polgári perrendtartás szabályai szerint.

11. Alkalmazandó jog

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a PTK rendelkezései az irányadók.

12. Az ÁSZF Hatálya:

2006.06.01 –től visszavonásig;  Utolsó módosítás : Szombathely 2010.02.01

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Modamo kereskedelmi Kft mint szolgáltató, lehetőséget biztosít az általa forgalmazott technológiák illetve termékek megismerésére, továbbá webáruházat üzemeltet. Ennek során a Szolgáltató a honlapon illetve a webáruházban regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó, illetve már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

A törvény értelmében:
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Az adatkezelő megnevezése

Modamo kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége: a www.modamo.hu elérhetőségeink oldalán megadottak alapján.

Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója: tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Az adatkezelés meghatározása

Az adatkezelés, így a honlapon keresztül regisztráló Felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
Az adatkezelés vonatkozik az elektronikus levél , fax , telefon igénybevételével a Modamo Kft termékei vagy szolgáltatásai iránt érdeklődő, információt, árajánlatot kérő vagy megrendelés küldő stb. ügyfelekre is.
Az írásban kapcsolatot kereső ügyfelek a megkeresésükkel elfogadják a Modamo Kft Általános Szerződési Feltételeit valamint adatkezelési szabályzatát, és beleegyeznek a személyes adatai ezek szerinti kezelésébe és tárolásába.
Telefonon jelentkező ügyfeleinktől az adatkezelés megkezdése előtt minden esetben szükséges egy írásos adatkezelési nyilatkozat továbbítása az adatkezelő ( Modamo Kft ) felé.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó a honlap (és a szolgáltatás) használatával, valamint a regisztrációval adja meg.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a honlapon történő vásárlás során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: vezeték- és keresztnév, postacím, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév. Felhasználó ezen túl nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a Felhasználókkal történő szerződéskötés és a kiszállítás lehetővé tétele, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Szolgáltató a számlázásból eredő adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, adótörvények alapján, különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltaknak megfelelő ideig kezeli. A regisztráció törlésére az Üzletszabályzatban rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében a Szolgáltató adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, vagy törölheti adatait a honlapon keresztül elérhető adminisztrációs felületen keresztül. Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait a honlapon megadott kapcsolat-felvételi címeken, különösen a charlesmusic@t-online.hu email-címen gyakorolhatja. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a megadott címen. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) e-mail küldésére. Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, vagy az Üzletszabályzat változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. A Szolgáltató által üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket tartalmazhatnak.  Szolgáltató hírlevelet csak a Felhasználó feliratkozása, előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén küld, amelyre a regisztráció során megadott névvel, lakcímmel és az erre vonatkozó felület kitöltésével ad hozzájárulást. A Felhasználó a regisztráció során, az adminisztrációs felületen tud feliratkozni. A hírlevélről a Felhasználó bármikor ingyenesen, indoklás nélkül leiratkozhat a Szolgáltatás adminisztrációs felületén, illetve a hírlevélben jelzett módon.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

JOGI NYILATKOZAT ( SZERZŐI JOG )

A honlapunkon elhelyezett dokumentum, kép  vagy adat saját célra szabadon felhasználható, de kizárólag az alábbi feltételek mellett. Felhasználó csak saját célú felhasználásra jogosult, ami kizárja a többszörözést, terjesztést, sugárzást, illetve elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételt. A saját célú felhasználás nem irányulhat közvetlenül vagy közvetve bevételszerzésre, kivéve a dokumentumban megjelölt használatot.

A design, amely magába foglalja a weboldal grafikus elemeit, a site kódjait, és az alatta megjelenő termékek adatait, a szerzői jog hatálya alá tartozik, és a Modamo kft, illetve szerződött partnerei szellemi tulajdona. A szerzői jog jogosultjai minden jogot fenntartanak. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, amelyben a Modamo követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.